Наемане на безработни лица от работодатели – микропредприятия

Да, държавата наистина заплаща първите пет безработни, които наеме фирмата ви. Подпомагането е под формата на 300 лв. от заплатата на всеки работник за първите 6 месеца. Покриват се и здравни и пенсионни осигурителни вноски (ДОО, ДЗПО и НЗОК) и възнаграждения за основен платен годишен отпуск.

Вижте също: Започване на самостоятелна стопанска дейност като микропредприятие

За повече информация: Насърчаване на работодатели-микропредприятия за първите пет разкрити работни места, на които са наети безработни лица в Агенция по заетостта.

Комплект документи:
Анекс към договор - образец чл.50 - 2014г.
Договор по чл.50 от ЗНЗ
Декларация образец 2А
Декларации и формуляри