Стажуване на безработни лица

Възможно е да стажувате, дори това ще се заплати от държавата. Има програма за разкриване на работни места за стажуване за 6 месеца на хора, които са придобили квалификация по професия или част от професия, но нямат практика и трудов стаж.

Работодателят, който ви наеме за минимум 6 месеца, ще получи заедно с вас от държавата:

а) Вашето трудово възнаграждение, в размер на 300 лв.;

б) Допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в Кодекса на труда;

в) Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или чл. 319 от Кодекса на труда;

г) Здравни и пенсионни осигурителни вноски (ДОО, ДЗПО и НЗОК);

д) Паричното възнаграждение по чл. 40, ал. 5 от КСО;