Започване на самостоятелна стопанска дейност като микропредприятие

Държавата се опитва да насърчава стартирането на малък бизнес и поради това, безработни могат да подадат бизнес план, като в едномесечен срок ще получат отговор. Бизнес плановете представляват най-обща сметка на планирани приходи и разходи за следващите 1-2 години.

В случай, че отговорът е положителен, се сключва договор с Бюро по труда, което започва да възстановява следните ваши разходи:

а) разходите, направени за започване на самостоятелната стопанска дейност, заложени в бизнес проекта - до 2500 лв.;

б) средства за обучение и придобиване на професионална квалификация - до 300 лв. (чл. 49, ал.3);

в) възстановяват се разходите за ползвани външни консултантски или съпътстващи услуги в рамките на договора - до 500 лв., например, ако имате нужда от технолог, проктант, инженер и др., които да ви посъветват или да ви помогнат със сметките;

г) допълнителни месечни суми за внесени осигурителни вноски за фонд “Пенсии”, ДЗПО и НЗОК, върху минималния размер на месечния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица;

ВАЖНО: За да кандидатствате с бизнес план, в предходните три години не трябва да сте ползвали обезщетение за бременност и раждане и за трудоустрояване.

За повече информация: Агенция по заетостта: Насърчаване започването на самостоятелна стопанска дейност като микропредприятие

Комплект документи:
Договор по чл.49 от ЗНЗ
Анекс по чл.49, ал.3 от ЗНЗ
Анекс по чл. 49б от ЗНЗ
Приложения по чл.49 от ЗНЗ
Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от ЗМСП
Декларации 2015 г.